novinky

koncerty

mp3

texty

fotky

fetiš

odkazy

kontakt

RESISTANCE

somewhere far away

i’m looking for my life

resistance, resistance!

 

Odpor

kdesi v dáli

hledám svůj život

odpor, odpor!

 

 

Robbed

somewhere far away

i am looking for my life

life refused by society

i am looking for a life without prohibitions and laws

life without predefine rules...

somewhere far away

i am looking for my life

i have never seen it

they have stolen it from all of us

i am coming back for it

i have the right to it...

somewhere far away

i am looking for my hope

they have exchanged it for fear

i have thrown it away - it kept killing me

so why to keep it?

i would never find my life with him

look for your lives

where are they gone?

take them back

it is your right...

 

Okradený

kdesi v dáli

hledám svůj život

život odmítaný touhle společností

život bez omezení a zákonů

život bez předem určených pravidel

kdesi v dáli

hledám svůj život

nikdy jsem ho neviděl

ukradli mi ho jako všem

přišel jsem si pro něj zpět

mám na něj právo

kdesi v dáli

hledám svoji naději

vyměnili mi ji za strach

zahodil jsem ho pryč - ničil mě

tak proč ho mít?

nikdy bych s ním nenašel svůj život

hledejte své životy

kam se poděly?

vemte si je zpět

máte na ně právo...

 

 

Edification

fed with lies

fed with hate

they become stupid

the truth has to be said

for all the Destroyed lives

 

OSVĚTA

krmeni lží

krmeni nenávistí

stávají se hloupými

je třeba říct pravdu

pro všechny zničené životy

 

 

Vain apologies

you have no responsibility,

but you want to rule our lives.

i don’t care about your apologies!

vain apologies, vain!

why do you lie to us that we need you?

even if I would like to believe you - I can’t!

why doesn’t your guilt matter to us?

you have to be satisfied, but what about me?

i don’t care about your apologies!

that’s vain!

but we can’t tolerate that again and again!

 

Zbytečné omluvy

nemáte žádnou zodpovědnost,

ale chcete vést naše životy.

nezajímají mě vaše omluvy!

zbytečné omluvy, zbytečné!

proč nám lžete, že vás potřebujeme?

i kdybych vám chtěl věřit - nemůžu!

proč nás nezajímají vaše zločiny?

musíte být spokojeni, ale co já?

nezajímají mě vaše omluvy!

je to zbytečné!

ale my to nemůžeme tolerovat znovu a znovu!

 

 

To die as a boss

they want to see only victory – never a loss

you have to die as a boss – never to lose

you are led to success

to have a lot of money

to have a good job

to have a beautiful girlfriend

to have nice kids

they don’t care about you - they want to see only

a perfect man - handsome, strong, successful

you have to die as a boss

they want to see only victory

 

Zemřít jako šéf

oni chtějí vidět pouze vítězství - nikdy prohru

musíš zemřít jako šéf - nikdy prohrát

jsi veden k úspěchu

mít hodně peněz

mít dobrou práci

mít krásnou přítelkyni

mít báječné děti

nezajímají se o Tebe - chtějí vidět pouze

perfektního muže - krásného, silného, úspěšného

musíš zemřít jako šéf

oni chtějí vidět pouze vítězství

 

 

CONTRA EGOISMO, CAPITALISMO, FASHISMO

every day I face the face of egoism

i am getting tired of it

egoism is the headstone of fascism

it can arise from it anytime

death to egoism!

 

CONTRA EGOISMO, CAPITALISMO, FASHISMO

denně se dívám do tváře egoismu

přestává mě to bavit

vždyť egoismus je základem fašismu

vždy z něj může vzklíčít

smrt egoismu!

 

 

OUR WORLD

we live in a world

where children are scared of their parents

society is full of violence

we live in a world

where murderers are born in jail

society is full of violence

we live in a world

where you have to be quiet

why?

 

Náš svět

žijeme ve světe

kde se děti bojí rodičů

společnost je plná násilí

žijeme ve světě

kde se vrazi rodí ve vězení

společnost je plná násilí

žijeme ve světě

kde musíš být potichu

proč?

 

 

An Angel

he was a nice angel

he gave only love

he loved me with all his heart

but that was not enough for him

he wanted to love by the body …

he was scared of god

who had prohibited that love

but he knew, he does not hurt anybody

he can help himself and me

so why not break the law????

he was a nice angel

he was scared of god

but he was himself

so he broke the law …

somebody has prohibited that

and nobody knows why

so why to be led by some ignorant rules?

please – kill your hero, god, leader…

 

Anděl

byl to krásný anděl

dával pouze lásku

miloval mě z celého srdce

ale nestačilo mu to

chtěl milovat tělem

bál se boha

který tuto lásku zakázal

ale věděl, že by nikomu neublížil

a pomohl sobě a mě

tak proč neporušit zákon?

byl to krásný anděl

bál se boha

ale byl sám sebou

tak porušil zákon…

někdo to zakázal

a nikdo neví proč

tak proč poslouchat tyto hloupá pravidla?

prosím – zabij svého hrdinu, boha, vůdce…

 

vekota[design]